Aktualności

Strona główna Aktualności PLAN POŁĄCZENIA

PLAN POŁĄCZENIA

31.10.2018

plan-polaczenia-1.png

Wprowadzenie

 

Zarządy spółek FIN Sp. z o.o. w Warszawie i FIN INVEST Sp. z o.o. w Kolbuszowej w związku z zamiarem połączenia obu spółek wspólnie uzgodniły, na podstawie art. 498 i 499 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), niniejszy plan połączenia Spółek, zwany dalej „Planem Połączenia". Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej.

 

Warunki połączenia

 

Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

 

Spółką przejmującą jest:

 

FIN Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem : ul. Al. Krakowska 110/114 02-256 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202418, posiadająca REGON: 831370400, NIP: 8141579615 (zwana dalej ,,Spółką Przejmującą").

 

Spółką przejmowaną jest:

 

FIN INVEST Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem : ul. Handlowa 2a 36-100b Kolbuszowa, o kapitale zakładowym w wysokości 7.400.000,00 zł., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252160, posiadająca REGON: 180115090, NIP: 8141610822 (zwana dalej ,,Spółką Przejmowaną").

 

Sposób połączenia

 

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty: 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) do kwoty 1.223.600,00 zł. (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych), tj. o kwotę: 223.600,00 zł. (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych). Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez utworzenie 1118 (słownie: jeden tysiąc sto osiemnaście) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 200,00 (słownie: dwieście) złotych każdy.

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

 

Zarządy łączących się Spółek, uzgodniły, że 1 udział Spółki Przejmującej zostanie wydany w zamian za 13,2358 udziałów Spółki Przejmowanej w zaokrągleniu do pełnej liczby udziałów, tj. w zamian za 14800 udziałów Spółki Przejmowanej zostanie wydanych 1118 udziałów Spółki Przejmującej. Wskazany powyższej stosunek wymiany udziałów został ustalony w oparciu o wycenę księgową obu Spółek, przy założeniu, że wartość każdej Spółki jest równa wartości jej aktywów netto. W celu zapewnienia właściwego stosunku wymiany udziałów Spółek uczestniczących w połączeniu, Spółka przejmująca dokona uprzedniej zmiany ilości i wartości swoich udziałów, poprzez podział jednego udziału o dotychczasowej wartości nominalnej 50.000,00 zł. na 5000 udziałów o wartości nominalnej jednego udziału wynoszącej 200,00 zł.

 

Zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej

 

Wskutek zastosowania przyjętego stosunku wymiany udziałów, w związku z połączeniem każdemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej przyznanych zostanie 559 (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 200,00 zł. (słownie: dwieście złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 111.800,00 zł. (słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset złotych).

Wspólnicy Spółki Przejmowanej nie otrzymają żadnych dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

 

Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

 

Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

 

Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom Spółki przejmowanej

 

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej.

 

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w podziale

 

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

 

Zgody i pozwolenia

 

Na połączenie Spółek nie jest wymagane uzyskanie żadnych zgód i pozwoleń, wymaganych na podstawie odrębnych od KSH przepisów prawa.

 

Plan został podpisany przez zarządy obu Spółek.